Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Τεχνικός έλεγχος ελικοπτέρων ΑΠΑΤΣΙ του ΕΣΣε απάντηση ερώτησης βουλευτή σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των ελικοπτέρων ΑΗ-64D APACHE του Ελληνικού Στρατού, το υπουργείο Άμυνας κοινοποίησε τα παρακάτω:

«Με την Φ.095.100/555861/Σ.1137/31-7-03/ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ (κατακυρωτική διαταγή) κατακυρώθηκε στην εταιρεία McDonnell Douglas Helicopter Company η προμήθεια δώδεκα (12) επιθετικών ελικοπτέρων (Ε/Π) AH-64D APACHE, τριών (3) FCR/RFI, ανταλλακτικών, εργαλείων και εξοπλισμού υποστήριξης, τεχνικής βιβλιογραφίας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα και στις HΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για επιπλέον τέσσερα (4) επιθετικά ελικόπτερα ΑΗ-64D μετά των υλικών και υπηρεσιών, για τις ανάγκες του ΓΕΣ. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω κατακυρωτική διαταγή, αναγράφεται ότι: «με τις λέξεις ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, Εταιρεία ή Boeing εννοείται η εταιρεία McDonnell Douglas Helicopter Company, 5000 E McDowell Road, Mesa, Arizona, έμμεσα θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία The Boeing Company, και με τη λέξη ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ εννοείται το Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΕΘΑ».

Την 27 Αυγ. 2003, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της ανωτέρω κατακυρωτικής διαταγής τροποποιήθηκε με τη Φ.095.100/556408/Σ.1224/27-8-03/ ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ, ώστε να συμπεριλάβει λεπτομέρειες σχετικά με το χρηματοοικονομικό κόστος της προμήθειας. Η σχετική εμπορική σύμβαση (σύμβαση 035Α/2003) υπογράφηκε την 28 Αυγ 2003, ενεργοποιήθηκε την 1 Οκτ 2003 και διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 284/89. Έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των κυρίων αντικειμένων της σύμβασης, με την παραλαβή επτά (7) Ε/Π την 14 Αυγ. 2009, τριών (3) Ε/Π την 3 Σεπ 2009 και 2 Ε/Π την 17 Νοε 2009.

Η ΓΔΑΕΕ δεν υπήρξε ποτέ αποδέκτης αιτήματος της εταιρείας «The Boeing Company» για τη διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου στα Ε/Π ΑΗ-64 DΗΑ της σύμβασης 035Α/03. Ωστόσο, θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 27 της σύμβασης 035Α/03 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ), «Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να συνυπογράψει μαζί με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μία Συμφωνία Τεχνικής Βοήθειας (ΤΑΑ) για την εκτέλεση των υπηρεσιών» (Προσθήκη «9» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ»). Σημειώνεται ότι η υπογραφή της ΤΑΑ, απορρέει από την νομοθεσία των ΗΠΑ (χώρα που βρίσκεται η έδρα του Προμηθευτή) και συγκεκριμένα από την §120.22 του “INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION” (“ITAR”). Σε εκτέλεση των ανωτέρω, υπεγράφη η TAA TA 2491-01, η οποία μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί τρεις (3) φορές (17 Νοε 2003, 5 Ιουλ 2005 και 26 Οκτ 2007).

Την 20 Ιαν. 09, η εταιρεία Boeing με την υπό στοιχεία 09-127623-DH-GRC επιστολή της υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση Νο 4 της TAA TA 2491-01. Στη συνέχεια, απεστάλη στην εταιρεία Boeing, η Φ.093/59194/Σ.2263/14 Μαϊ 2009/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ με την οποία ζητήθηκε η παροχή σχεδίου τροποποίησης της εν λόγω ΤΑΑ, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις. Την 22 Μαϊ 2009, η εταιρεία Boeing απέστειλε την επιστολή 09-135112-DH-GRC/22 May 2009/The Boeing Company, με την οποία δεν παρείχε επαρκείς διευκρινίσεις-εξηγήσεις επί των παραπάνω ερωτημάτων που τέθηκαν από την Ελληνική πλευρά, ενώ την 21-6-2010 παρελήφθη νέα επιστολή με την οποία η εταιρεία The Boeing Company απέστειλε ανυπόγραφη νέα ΤΑΑ, υπό στοιχεία 0339-10, που - σύμφωνα με την εταιρεία The Boeing Company - θα αντικαθιστούσε την ισχύουσα ΤΑΑ 2491-01, που έληγε την 30 Ιουν. 2010.

Την 23 Ιουλ. 2010 παρελήφθη η 10-010557-DH-GRC/12 July 2010/The Boeing Company επιστολή με την οποία η εταιρεία The Boeing Company ενημέρωνε ότι δεν είχε λάβει υπογεγραμμένη την νέα ΤΑΑ 0339-10 και επικαλούμενη τις προβλέψεις του ITAR, δήλωσε ότι δεν συνεχίζει την παροχή οποιασδήποτε μορφής τεχνικής υποστήριξης στα Ε/Π της σύμβασης 035Α/03 μέχρι την υπογραφή της νέας ΤΑΑ 0339-10. Ακολούθως, την 29 Ιουλ. 2010 η εταιρεία BOEING απέστειλε την 10-011413-DH-GRC/29 July 2010/The Boeing Company, επιστολή, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι αν η ΤΑΑ που είχε υποβάλει για υπογραφή την 16 Ιουν. 2010 τροποποιηθεί από την ΓΔΑΕΕ, θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα 90 ημερών για την λήψη έγκρισης από το Αμερικανικό State Department.

Από τον έλεγχο των περιεχομένων της νέας προτεινόμενης εκ μέρους της εταιρείας Boeing ΤΑΑ, προκύπτει ότι βασικό αντικείμενο αυτής δεν αποτελεί η όποια τεχνική αρωγή για τα νέα ελικόπτερα Apache-D όπως ακριβώς δηλαδή αναγράφεται και στην υφιστάμενη ΤΑΑ 2491-01 που συνδέεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας των εν λόγω Ε/Π (σύμβαση 035Α/03), αλλά η εξασφάλιση μελλοντικών εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στη χώρα μας (π.χ. αναβάθμιση των ελικοπτέρων Apache-A), γεγονός που αποκλείει την όποια σύνδεση του αεροπορικού δυστυχήματος της 30ης Ιουλίου 2010 με την προτεινόμενη νέα ΤΑΑ.

Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή του, τις προβλέψεις της νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, τις σχετικές εισηγήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα (ΓΕΣ) αλλά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα, κατά το βέλτιστο τρόπο για το Ελληνικό Δημόσιο και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο τεχνικός έλεγχος των Ε/Π ΑΗ-64D εκτελείται από το τεχνικό προσωπικό των επιπέδων συντηρήσεως σύμφωνα με τη παρασχεθείσα και ισχύουσα από την κατασκευάστρια εταιρεία τεχνική βιβλιογραφία. Επικουρικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης προμήθειας των Ε/Π, υπάρχουν στο Α/Δ Μεγάρων, όπου εδρεύουν τα υπόψη μέσα, τεχνικοί εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρίας για τυχόν διευκρινήσεις, επίλυση αποριών ή όποια άλλη τεχνική συνδρομή απαιτηθεί.

Το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που συντηρεί τα Ε/Π ΑΗ 64D, έχει εκπαιδευτεί στη συντήρηση του τύπου αυτού στις Η.Π.Α από τον Αμερικανικό Στρατό και στην Ελλάδα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το υπόψη προσωπικό συντηρεί το συγκεκριμένο τύπο Ε/Π πάνω από ένα έτος, έχει βοηθήσει τους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας στην προετοιμασία των Ε/Π κατά τη διαδικασία παραλαβής, ενώ η πλειονότητα των τεχνικών είχε ήδη πρότερη εμπειρία στη συντήρηση των Ε/Π AH-64A.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου